Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR) poskytujete souhlas k tomu, aby společnost ALBA precision, spol. s r. o. se sídlem Šípková 452/18, Brno, 620 00, IČO: 60726075, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16985 (dále jen „správce údajů“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování
Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami, konkrétně e-mailová nebo tištěná sdělení. Správce údajů bude zpracovávat především jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo.
Účel a zákonný důvod zpracování osobních údajů
Právním základem je tento Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží.

 

Doba uchování údajů
Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů je správce údajů vymaže.
Zabezpečení osobních údajů
Správce osobních údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

 

Vaše práva
Za stanovených podmínek v GDPR máte:
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce – lukas.cvejn@progrestech.cz.

 

Máte také právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, dále zda se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo za neplnění povinností správce údajů plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

 

Závěrečné ustanovení
Vaše osobní údaje nám poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

 

V případě, že osobní údaje správci údajů neposkytnete, nebude Vám moci zasílat jednotlivá obchodní sdělení, tzn. pozvánky na veletrhy, slevové akce, a další informace týkající se obchodního zaměření správce údajů.